بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه

پیام:
چکیده:
اهداف
در بیمارانی که بیماری انسدادی مزمن ریه دارند افزایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد با این حال کیفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریه اغلب پایین تر از حد طبیعی می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی می باشد که بر روی 40 نفر از بیماران COPD بستری در بخش داخلی بیمارستان شهدا شهرستان قاین در سال 1395-1396 انجام گرفته است، نمونه گیری به صورت مراجعه مداوم به بخش داخلی بیمارستان شهدا قاین صورت گرفت پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و مشخصات دموگرافیک قبل و یک ماه بعد از ترخیص تکمیل شد در نهایت اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار Spss ویرایش 20 در سطح معنی داری 05/0 و طبق آزمون های Wilcoxon و pair T -test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها. 21 نفر (52.5%) از نمونه های مورد مطالعه زن و 19 نفر (47.5%) مرد بودند که میانگین سنی آن ها 62.6 بود میانگین نمره کل کیفیت زندگی و بعد روانی و جسمانی و تمامی هشت بعد کیفیت زندگی، قبل و بعد مداخله اختلاف معناداری نشان دادند (001/0≥P)
نتیجه گیری
با توجه به بررسی نتایج پژوهش می توان دریافت که اجرای آموزش باعث بهبود فعالیت روزانه بیماران COPD می شود؛ بنابراین ضرورت اجرای برنامه ای که همه ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی و...) را مورد بررسی قرار دهد، مطرح می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971732 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!