ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه وهدف
در روش های جدید آموزش مکان یابی کانون های سمع قلب مهم وضروری است. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش آناتومی سطحی درمکان یابی کانون های سمع صدای قلب مبتی بر شواهد می باشد
مواد وروش ها
دراین مطالعه توصیفی تحلیلی دانشجویان پزشکی برای مکان یابی دقیق کانون های سمع صدای های قلب، بر اساس جنسیت به دوگروه (مذکر ومونث)و 17 گرو ه کوچک دونفری تقسیم شدند. قبل وبعد از آموزش آناتومی سطحی مکان یابی صحیح کانون های سمع هر یک ازدریچه های قلبی میترال ، سه لتی ، آئورت وریوی بر روی بر روی قفسه انجام شد.داده ها با تست تی زوجی وتست تی مستقل آنالیز شدند.
یافته ها
از تعداد 34 دانشجوی پزشکی 10 نفر مذکرو 24 نفر مونث بودند بودند ، میانگین سن آنها به ترتیب 63/1±54/21 و60/1±56/20 بود . میانگین زمانی که توسط دانشجویان برای پیدا کردن کانون های سمع دریچه های میترال ، سه لتی ، آئورت وریوی قبل وبعد از آموزش آناتومی سطحی مبتنی بر شواهد بر روی قفسه سینه داده شد تفاوت داشت وا ین تغییرات از نظر آماری معنی دار بود(001/0P
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971741 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.