بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه
در این مطالعه سطح تبعیت دارویی و عوامل تعیین کننده آن در بیماران گلوکوم مراجعه کننده به کلینیک شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی گردید و همچنین همبستگی بین کیفیت زندگی این بیماران و سطح تبعیت دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جمعیت تحت مطالعه بیماران مبتلا به گلوکوم می باشند که جهت پیگیری روتین به کلینیک گلوکوم درمانگاه شهید مطهری شیراز مراجعه نموده اند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران شامل: سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت زندگی (تنها/ با خانواده)، وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن، نوع گلوکوم، مدت زمان بیماری، نوع داروی مصرفی، تعداد دارو، حدت بینایی، شدت بیماری گلوکوم (بر اساس معاینه سر عصب بینایی) در فرم گردآوری اطلاعات ثبت می گردید. کیفیت زندگی و سطح تبعیت دارویی بیماران با استفاده از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی بیماران گلوکوم (15 سوالی) و موریسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS ویرایش 19 وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0 برای تمامی آنالیزها در نظر گرفته شد.     
یافته ها
از 94 بیمار گلوکوم شرکت کننده در مطالعه، 54 نفر از بیماران (57 درصد) تبعیت دارویی کامل و 40 نفر (43 درصد) نفر عدم تبعیت دارویی داشتند. بین متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت زندگی، بیماری های مزمن همراه، مدت زمان بیماری گلوکوم، تعداد دارو، دسته دارویی، حدت بینایی و شاخص کیفیت زندگی با تبعیت دارویی رابطه معنی داری از نظر آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری
سطح تبعیت دارویی در بیماران گلوکوم مراجعه کننده به مراکز دانشگاهی شیراز در حد مطلوب نمی باشد. آموزش صحیح و موثر در خصوص مصرف صحیح داروها و شناسایی عوامل مرتبط با بیمار، رژیم دارویی و محیطی تاثیرگذار در افزایش سطح تبعیت دارویی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1972258 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.