تاثیر آموزش اصول ارگونومیکی بر وضعیت های کاری دانشجویان دندانپزشکی

پیام:
چکیده:
زمینه
حرفه دندانپزشکی یکی از مشاغل پرخطر جهت بروز مشکلات اسکلتی عضلانی می باشد، که آموزش در این زمینه در چارچوب علم ارگونومی می تواند در پیشگیری از این مشکلات موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش ارگونومی در وضعیت کاری دانشجویان دندانپزشکی انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه نیمه مداخله ای بر روی 57 نفر از دانشجویان کلینیک دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 1396 انجام گرفت. وضعیت های کاری دانشجویان با مشاهده مستقیم توسط دو نفر از مجریان طرح و با استفاده از از روش ارزیابی سریع بدن (REBA) Rapid Entire Body Assessment قبل و بعد از یک دوره آموزش یک روزه در زمینه "آشنایی با انواع اختلالات اسکلتی- عضلانی و اصول ارگونومیکی در دندانپزشکی" مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و فراوانی نسبی) و به منظور تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون، و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 25 استفاده شد (05/0α=).
یافته ها
وضعیت کاری 86 درصد از دانشجویان قبل و 70 درصد بعد از آموزش در سطح خطر متوسط و بالاتر قرار داشت. قبل و بعد از آموزش افراد بدترین وضعیت کاری را به ترتیب در بخش های کودکان و پروتز داشتند. نمرات REBA قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0>P).
نتیجه گیری
وضعیت کاری درصد زیادی از دانشجویان دندانپزشکی در محدوده خطر متوسط و بالاتر بود، با توجه به تاثیر معنی دار برنامه آموزشی در این زمینه پیشنهاد می شود، که انجام این گونه دوره ها به شکل مستمر و از شروع کار دانشجویان در کلینیک مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1972259 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.