بهبود اندام زایی شاخساره نابه جا و تشکیل پینه از ریزنمونه های برگ اطلسی دورگه (.Petunia hybrida L) با استفاده از بنزیل آدنین (BA) و نفتالن استیک اسید (NAA)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
گل اطلسی یکی از گونه های زینتی، با پتانسیل بالای اقتصادی است. یکی از روش های مناسب برای تکثیر و به نژادی آن، ریزافزایی (کشت بافت) است. در این پژوهش اثر غلظت های متفاوت بنزیل آدنین (BA) به تنهایی و در ترکیب با غلظت های مختلف نفتالن استیک اسید (NAA) بر باززایی شاخساره نابه جا و تشکیل پینه در اطلسی دورگه بررسی شد. با این هدف، ریزنمونه های قطعات برگ از دانهال های درون شیشه ای، روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگ (MS) دارای غلظت های متفاوت BA (صفر، 0/5، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) به تنهایی و در ترکیب با NAA (غلظت های صفر، 0/1، 0/2 و 0/4 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. کشت ها به مدت دو هفته در تاریکی گذاشته و سپس به روشنایی منتقل شدند. پس از گذاشت 20 روز از روشنایی، نتایج نشان داد که BA و NAA اثر معنی داری بر درصد باززایی، تعداد، طول و وزن تر شاخساره و نیز وزن تر پینه دارند. در استفاده از BA به تنهایی، غلظت های پایین تر آن در باززایی شاخساره موثرتر بود، اما در ترکیب با NAA، غلظت های بالاتر آن نتایج مناسب تری داشت. بیشترین میزان باززایی شاخساره در محیط کشت هایی به دست آمد که دارای غلظت بیشتری از BA نسبت به NAA بودند. بیشترین تعداد و وزن تر شاخساره به ازای هر ریزنمونه (18 عدد) در محیط کشت MS دارای دو میلی گرم در لیتر BA و 0/4 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. بیشترین طول شاخساره (5/10 سانتی متر) در محیط کشت MS با 0/5 میلی گرم در لیتر BA همراه با 0/2 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. همچنین بیشترین وزن تر پینه در محیط کشت MS دارای 0/5 میلی گرم در لیتر BA همراه با 0/4 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. بنابراین، می توان برای باززایی مستقیم شاخساره و تکثیر وسیع اطلسی از ریزنمونه های برگ، محیط کشت MS دارای 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با 4/0 میلی گرم در لیتر NAA را پیشنهاد کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1972337 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.