تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT

پیام:
چکیده:
تعیین مناطق تحت تاثیر مواد باروری (مناطق هدف) از موضوعات مهم در اجرای برنامه های استاندارد بارورسازی ابرها است. مدل پاشندگی HYSPLIT امکان شبیه سازی انتقال، پخش و نهشت عوامل باروری و تصویر کردن منطقه تحت تاثیر آنها را روی نقشه فراهم می کند؛ بنابراین در این پژوهش با تامین داده های هواشناسی مورد نیاز مدل HYSPLIT به کمک اجرای مدل هواشناسی میان مقیاس WRF، نقش برخی از پارامترهای موثر در شبیه سازی منطقه هدف بررسی می شود. برای اطمینان از کیفیت داده های ورودی، داده های باد و دمای خروجی مدل WRF با اندازه گیری های ثبت شده به وسیله سنجنده های هواپیمای مورد استفاده در بارورسازی ابرها اعتبارسنجی و سپس تاثیرپذیری مدل پاشندگی در شبیه سازی محدوده پخش مواد باروری به ترتیب از دیدگاه پارامترسازی فیزیکی مدل WRF، تفکیک مکانی و زمانی داده های ورودی و تفکیک مکانی مدل HYSPLIT بررسی می شود. برای این منظور، مدل WRF با به کارگیری هشت ترکیب متفاوت از پارامترسازی فیزیکی برای سی وچهار پرواز بارورسازی ابرها در سال 2017 به اجرا درآمد و محدوده پخش حاصل از آنها مقایسه شد. سپس مدل HYSPLIT برای چهار پرواز منتخب با داده های ورودی در سه تفکیک زمانی و دو تفکیک مکانی داده های هواشناسی ورودی و سه تفکیک مکانی مدل اجرا شد. نتایج، حاکی از حساسیت مدل HYSPLIT در شبیه سازی محدوده پخش مواد باروری به همه پارامترهای اعمال شده در این پژوهش است؛ البته میزان این حساسیت متفاوت است. نتایج مدل پاشندگی در ارتفاع پرواز هواپیمای باروری به طور قابل توجهی تحت تاثیر انتخاب ترکیب پارامترسازی فیزیکی مدل WRF است؛ تغییر در پیکربندی پارامترسازی فیزیکی، در برخی موارد، تفاوت های معنی داری در محدوده پخش مواد باروری ایجاد می کند، اما در بیشتر موارد، افزایش تفکیک افقی داده های ورودی و افزایش تفکیک مکانی اجرای مدل HYSPLIT، تاثیر شایان توجهی در افزایش یا کاهش معنی دار در محدوده پخش مواد باروری نخواهد داشت و حساسیت مدل به تفکیک زمانی داده های ورودی نیز قابل چشم پوشی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.