پیش بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، پتانسیل باد در محدوده چند ایستگاه همدیدی استان کرمانشاه برآورد شد که در نزدیکی آنها ایستگاه های بادسنجی سانا تاسیس شده بود. با مقایسه ویژگی های باد مشاهده شده در ایستگاه های بادسنجی سانا و ویژگی های برآورد شده در محل این ایستگاه ها، دقت برآوردها ارزیابی شده است. برای برآورد ویژگی های باد، اطلس باد در هر ایستگاه با به کارگیری نرم افزار WAsP آماده و نقشه های میانگین سرعت باد و چگالی توان باد در ارتفاع های 10، 40 و 80 متری از سطح زمین با استفاده از نرم افزارهای WAsP و ArcGIS در محدوده مشخصی از هر ایستگاه تهیه شد. سپس ویژگی های باد مشاهده شده در ایستگاه های بادسنجی سانا با ویژگی های برآورد شده در محل این ایستگاه ها (پارامترهایی مثل میانگین سرعت باد، میانگین چگالی توان باد، محتمل ترین سرعت باد و سرعت باد بیشینه تولید انرژی) مقایسه و دقت برآوردها ارزیابی شد.  به استثنای ایستگاه ماهیدشت، نتایج قابل قبولی در سه ایستگاه دیگر، به ویژه با توجه به ناهمواری پیچیده منطقه به دست آمده است. تفاوت زیاد ویژگی های باد در ایستگاه ماهیدشت نیز به دلیل فاصله زیاد این ایستگاه از ایستگاه اسلام آباد غرب در منطقه ای با ناهمواری پیچیده است. همچنین نتایج در ارتفاع 80 متری از سطح زمین در ایستگاه سونقور چندان رضایت بخش نبود. به عبارت دیگر، ناهمواری پیچیده منطقه باعث کاهش دقت برآورد نیم رخ باد با قانون لگاریتمی ورتمن شده است. نتایج آزمون T برای نمونه های زوج شده نشان داد در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معنی داری به لحاظ آماری بین مقادیر مشاهده شده و برآورد شده وجود ندارد؛ بنابراین از مدل خطی ارائه شده در نرم افزار WAsP می توان برای پیش بینی ویژگی های باد در فواصل به نسبت نزدیک به ایستگاه اندازه گیری در مناطق کوهستانی بهره برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973016 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.