محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران

پیام:
چکیده:
در تاریخ 21/08/1396 زمین لرزه بزرگی با بزرگای محلی 3/7Mn در نزدیکی ازگله- سرپل ذهاب در استان کرمانشاه روی داد. این زمین لرزه را 113 ایستگاه شتاب نگاری شبکه شتاب نگاری زلزله ایران (ISMN) ثبت کردند. در این تحقیق با استفاده از داده های شتاب نگاری، پارامترهای چشمه زمین لرزه از جمله گشتاور لرزه ای (M0)، بزرگای گشتاوری زلزله (M) و فرکانس گوشه (fc) محاسبه شده است. این پارامترها با استفاده از روش اندروز (1986) و روش وارون سازی طیف جابه جایی بر اساس مدل چشمه برون در حوزه فرکانس تعیین شده اند. همچنین ضریب کیفیت مستقل از فرکانس (Q)، شعاع چشمه فرضی دایره ای (r) و میزان افت تنش (∆σ) در این زمین لرزه نیز تعیین شده است. برای محاسبه پارامترهای چشمه از دو پنجره زمانی موج S و کل نگاشت استفاده شده است. مقادیر به دست آمده برای بزرگای گشتاوری 3/7 و 4/7 است که همخوانی بسیار خوبی با مقادیر گزارش شده از طرف مراکز معتبر بین المللی نشان می دهد. علاوه بر پارامترهای چشمه، پارامترهای جنبش نیرومند زمین نیز بررسی و مقادیر بیشینه شتاب، سرعت، جابه جایی و طیف پاسخ این زمین لرزه محاسبه و ارائه شده است. مقایسه مقادیر مشاهده شده شتاب و سرعت با روابط تخمین پارامترهای جنبش شدید زمین بور و همکاران (2014)، حاکی از مناسب بودن این روابط برای منطقه مورد نظر با درنظرگرفتن بزرگای این رویداد است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973019 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.