تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
جمعیت سالمندان در ایران و سایر کشور های جهان رو به افزایش می باشد و بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی در میان این قشر از جامعه شیوع بالایی دارند. افراد خصوصا در بیماری های مزمن به خانواده های خود وابسته اند و خانواده نقش مهمی در تبعیت بیمار از توصیه های درمانی و غذایی دارد و می توان از این منبع جهت ارتقای کیفیت آموزش به بیماران، به خصوص سالمندان استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان میتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی انجام شده است.
روش کار
این مطالعه تجربی بر روی 84 بیمار سالمند مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی در سال 1396 انجام شد. پس از نمونه گیری تصادفی، نمونه ها به روش بلوک بندی به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون برنامه آموزشی خانواده محور در قالب سه جلسه آموزشی به همراه کتابچه آموزشی ارائه شد و گروه کنترل نیز آموزش های معمول را دریافت کردند. ابزار های پژوهش، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار مدیریت دارویی جهت کمبود های سالمندان(MedMaide) بودند. مدیریت دارویی، قبل از مداخله و سه ماه بعد، سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، آزمون تعمیم یافته دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی در نرم افزار آماری spss نسخه 16 استفاده شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره مدیریت دارویی پس از مداخله، در گروه آزمون 82/1± 80/0و در گروه کنترل 75/3± 42/2 بود و آزمون آماری تی مستقل اختلاف معناداری را بین مدیریت دارویی پس از مداخله، در دو گروه آزمون و کنترل نشان داد (015/0=p  (.
نتیجه گیری
 برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی تاثیر مثبت داشته است. پرستاران و سایر اعضای تیم درمان، می توانند با همراهی خانواده ها در امر مراقبت، منجر به ارتقای کیفیت و تداوم مراقبت ها شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.