بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ارزش های حرفه ای پرستاری هدایت کننده اعمالی هستند که لازمه رشد حرفه پرستاری است و می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری در اعمال پرستاری حرفه ای باشند. با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی شهر کرمان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 260 پرستار شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی- اجتماعی و مقیاس استاندارد بازنگری شده ارزش های حرفه ای پرستاری شانک و ویس با روایی و پایایی مناسب 0/92 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و تحلیلی (من ویتنی یو، کروسکال والیس) توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.

یافته ها

میانگین کل نمرات رعایت ارزش های حرفه ای پرستاران 64.16±70.102 بود و بالاترین میانگین نمره به ترتیب به هر یک از ابعاد مراقبت(48.0± 21.4)، عدالت(37.1± 13.4)، اعتماد(82.0± 11.4)، حرفه ای شدن(95.0± 80.3) و عمل گرایی(70.0± 52.3) اختصاص داده شده بود. ارتباط معنا داری بین بخش محل کار و وضعیت خدمت پرستاران با رعایت ارزش های حرفه ای وجود داشت اما با سایر متغییرها ارتباط معناداری دیده نشد.(سطح معنادار 05/0p<).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج، وضعیت پرستاران در رعایت ارزش های حرفه ای نسبتا مطلوب می باشد، بنابراین اقدامات لازم جهت درونی سازی و ارتقاء همه جانبه و هرچه بیشتر این ارزش ها ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973056 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!