معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)

پیام:
چکیده:
به طور کلی 184 گونه گیاهی در منطقه شناسایی که به 37 تیره و 106 جنس گیاهی تعلق دارند. بزرگ ترین تیره های گیاهی منطقه از لحاظ تعداد گونه عبارتنداز: Poaceae با 33 گونه گیاهی (93/17 درصد)، Asteraceae با 31 گونه گیاهی (84/16 درصد)، Lamiaceae با 22 گونه گیاهی (95/11 درصد) و تیره Fabaceae با 19 گونه گیاهی (32/10 درصد). همچنین نتایج نشان داد از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها با 82 گونه (5/ 44 درصد) مهم ترین شکل زیستی منطقه و پس از آن
تروفیت ها با 48 گونه (27 درصد)، کامفیت ها با 28 گونه (15 درصد)، کریپتوفیت ها 9 گونه ( 5 درصد)، ژئوفیت ها با 9 گونه (5 درصد) و فانروفیت ها با 7 گونه (4 درصد) بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند. بررسی طیف جغرافیایی گیاهی گونه های منطقه نشان دهنده غلبه گونه های انحصاری ناحیه رویشی ایران-تورانی است (6/57 درصد). وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه نشان داد که هیچ یک از آن ها در گروه گیاهان در معرض انقراض نیستند. 1 گونه (Ziziphora chinopoides lam.) در گروه گیاهان آسیب پذیر (6/0 درصد) و 14 گونه (7/7 درصد) در گروه گیاهان با تهدید کمتر (نسبتا آسیب پذیر) و 5 گونه (8/2 درصد) در گروه گیاهانی قرار دارند که اطلاعات کافی از شرایط آن ها در دسترس نیست. همچنین بررسی ها نشان می دهد بیشتر گونه های موجود در منطقه را گونه های دائمی تشکیل می دهند که نشان دهنده سازگاری گونه های چندساله به شرایط آب و هوایی و ادافیکی منطقه می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
842 -853
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.