سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش سنجش رابطه بین مهارت های سواد رسانه ای با آگاهی نسبت به آسیب های شبکه های اجتماعی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه پژوهش گر ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (160 نفر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 113 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع میزان سواد رسانه ای کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. بین میزان سواد رسانه ای کارکنان با میزان استفاده آنها از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. هم چنین رابطه مثبت و معناداری بین میزان سواد رسانه ای و آگاهی کارکنان مورد بررسی نسبت به آسیب های شبکه های اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی- روانی) وجود داشته است. در دنیای دیجیتالی و اطلاعاتی امروز مجهز بودن افراد به مهارت ها و سوادهای جدید از جمله سواد رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و افراد باید برای فراگیری این مهارت ها اقدام نمایند؛ تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب به ارزیابی شبکه های اجتماعی و اخبار و اطلاعات مندرج در آنها پرداخته و اطلاعات صحیح و کارآمد را برای تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973511 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!