بررسی اثر ضد باکتریایی نیسین و لیزوزیم روی لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی در pHهای مختلف و دمای 24 درجه سانتی گراد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اثرات سوء استفاده از مواد شیمیایی صنعتی و بحث های قابل قبولی که در خصوص سرطان زایی و سمیت آن ها برای انسان صورت گرفته است، علاقه روز افزونی به استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی وجود دارد. به منظور جلوگیری از رشد یا مهار اجرام بیماری زا و عوامل فساد مواد غذایی تحقیقات فراوانی با استفاده از نگهدارنده های طبیعی صورت گرفته و در حال حاضر نیز در حال انجام است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین بر میزان رشد باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز و همچنین تعیین MIC و MBC این ترکیبات بر باکتری های فوق انجام گرفت. در این مطالعه غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین به صورت تنها و توام ( صفر، 53/19، 06/39، 13/78، 25/156، 5/312، 625، 1250، 2500، 5000 میکروگرم بر میلی لیتر ) در شرایط آزمایشگاهی در شش pH 5/5، 6، 5/6، 7، 5/7 و 8 تنظیم شده بود، به روش میکرودایلوشن و در دمای 24 درجه سانتی گراد و قرائت اثر ترکیبات روی میزان رشد باکتری ها با استفاده از الیزا ریدر انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که لیزوزیم تاثیر کمتری روی اشریشیا کلی دارد و نیسین روی لیستریا مونوسیتوژنز کمتر تاثیر داشت. استفاده توام لیزوزیم و نیسین در pH های پایین موجب کاهش MIC شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!