مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف

پیام:
چکیده:
مقدمه
جهت گیری و حرکت کتف می تواند بر روی عملکرد شانه تاثیرگذار باشد. تغییر در راستای کتف و حرکت در ناحیه شانه، عاملی بالقوه در تغییر زنجیره حرکتی بدن می باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه بین تمرینات ثبات دهنده کتف و کنترل آگاهانه بر روی درد، متغیرهای وضعیتی و قدرت عضلات منتخب در افراد دارای حرکت پریشی کتف می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی به صورت آزمایشی بر روی 44 زن دارای حرکت پریشی کتف(الگوی برجستگی زاویه تحتانی و لبه داخلی) دارای میانگین سن 94/1±00/26 سال، قد 12/4±70/165 سانتی متر و وزن 31/3±10/55 کیلوگرم که به صورت هدفمند به شیوه انتصاب تصادفی به سه گروه تمرین کنترل آگاهانه(1)(15=n)، ثبات دهنده(2)(15=n) و کنترل(14=n) تقسیم شدند. برای تعیین قدرت ایزومتریک عضلات منتخب کتف از دستگاه داینامومتر دستی، میزان درد از شاخص بصری درد، میزان زاویه سر به جلو از گونیامتر و شاخص طول عضله سینه ای کوچک از خط کش استفاده شد. گروه تجربی، پروتکل اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه را به مدت 6 هفته و هفته ای 3 روز اجرا کردند.
یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان سر به جلو(P2=0.03, P1=0.02) و درد(P2=0.03, P1=0.04) در گروه های تجربی به طور معناداری کاهش یافت. هم چنین قدرت عضلات دندانه ای قدامی در گروه کنترل آگاهانه(P1=0.05)، ذوزنقه ای تحتانی در هر دو گروه(P2=0.01, P1=0.00)، ذوزنقه ای میانی در گروه ثبات دهنده(P2=0.05)، فوق خاری در گروه کنترل آگاهانه(P2=0.04) و انعطاف پذیری عضله سینه ای کوچک در هر دو گروه(P2=0.00, P1=0.00) به طور معناداری افزایش یافت، اما این افزایش در قدرت عضلات دندانه ای قدامی در گروه ثبات دهنده(P2=0.08)، ذوزنقه ای میانی در گروه کنترل آگاهانه(P1=0.12)، فوق خاری در گروه ثبات دهنده(P2=0.07) و تحت خاری در هر دو گروه(P2=0.93, P1=0.14) کتف تفاوت معناداری مشاهده نشد. هم چنین در گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده نگردید. تفاوت معنی داری بین دو گروه تجربی در کل متغیرهای اندازه گیری شده وجود نداشت. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت در مداخلات به مدت شش هفته موجب کاهش درد، بهبود قدرت در عضلات منتخب کتف و متغیرهای وضعیتی می شود. می توان اذعان داشت که برنامه تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه موجب بهبود جهت دهی و حرکت کتف در افراد دارای حرکت پریشی کتف می شود.
بحث و نتیجه گیری
یافته های این تحقیق از تاثیرگذاری تمرین درمانی به عنوان ابزاری ایمن برای بهبود کنترل ناتوانی وضعیتی حمایت کرده و پیشنهاد می شود که تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه به همراه دیگر پروتکل های تمرینی کمربند شانه استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974110 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!