مدل سازی فرآیند اسپینینگ مخازن آلومینیومی تحت فشار و بررسی پارامترهای موثر

پیام:
چکیده:

یکی از مراحل مهم ساخت مخازن تحت فشار بدون درز، گنبدی کردن انتهای لوله (اسپینینگ) است. شبیه سازی انجام این فرآیند روی یک لوله ی آلومینیومی و بررسی اثر برخی از پارامترها در آن، موضوع اصلی مقاله ی حاضر می باشد. فرآیند مذکور با استفاده از نرم افزار آباکوس و با روش دینامیک صریح شبیه سازی شده و توزیع ضخامت و هندسه ی نهایی مخزن به دست آمده است. همچنین اثرات برخی از پارامترها بر پایداری کلی فرآیند و در گذر اول مورد بررسی قرار گرفته و نتایج گزارش شده است. این پارامترها عبارت اند از سرعت دوران غلتک، گام غلتک و فاصله ی نقطه ی آغاز تماس غلتک از سر آزاد لوله در گذر اول. افزایش سرعت و گام باعث کاهش چروک و اعوجاجات به وجود آمده و نتیجتا باعث پایداری بیشتر فرآیند می شوند. افزایش فاصله ی نقطه ی آغاز تماس غلتک، کرنش های به وجود آمده در گذر اول را افزایش می دهد، اما در روند آن ها تغییر محسوسی ایجاد نمی کند. روند کلی نمودار های مربوط این کرنش ها با یکی از پژوهش های مشابه مطابقت دارد. اثر ضریب بزرگ نمایی جرم نیز بر فرآیند شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش این ضریب باعث افزایش اعوجاجات به وجود آمده در این فرآیند می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -312
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974498 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.