ارزیابی پاسخ طیفی طبقه به منظور بررسی نیازهای لرزه ای اجزای غیرسازه ای در قاب های فولادی خمشی

پیام:
چکیده:

همواره  خسارات ناشی از خرابی های، اجزای غیرسازه ای ،سهم قابل توجهی از هزینه خسارات کل ناشی از زلزله را شامل می شوند. یکی از روش های ساده در تحلیل پاسخ اعضای غیرسازه ای، استفاده از طیف پاسخ طبقه است. در این روش ابتدا رفتار سازه اصلی در نقاط اتصال عضو غیرسازه ای با صرف نظر از اندرکنش آن ها تعیین می شود . سپس این پاسخ به عنوان ورودی برای تحلیل عضو غیرسازه ای استفاده می شود. در این مطالعه شش قاب فولادی خمشی دو بعدی؛ سه، شش و دوازده طبقه مدل شده است که به منظور بررسی اثر تغییر پریود سازه در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ای، از هر کدام دو مدل یکی با پریود بیشتر(انعطاف پذیر) و یکی با پریود کمتر(صلب) مدل شده است. 7 رکورد حرکت زمین، ثبت شده در انواع خاک ها، که به روش آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) مقیاس شده است؛ جهت انجام آنالیز تاریخچه زمانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده با مقادیر پیشنهادی توسط آیین نامه های متداول مقایسه شده است. از این مطالعه نتیجه گردید که تمرکز جذب انرژی سازه مربوط به مود اول و دوم می باشد و هرچه ارتفاع سازه بیشتر شود، تمایل به جذب انرژی بیشتر خواهد شد. توزیع ضریب بزرگنمایی پاسخ لرزه ای در ارتفاع، (نسبت بیشترین پاسخ شتاب طبقه به بیشترین شتاب حرکت زمین) برای قاب های مورد مطالعه نشان داد که ضریب بزرگنمایی پیشنهادی توسط آیین نامه Eurocode8 از دیگر آیین نامه ها به مقادیر بدست آمده نزدیک تر می باشد. زمانی که پریود جزغیرسازه ای به پریود مود اول سازه نزدیک شود، پدیده تشدید رخ می دهد و هرچه پریود سازه بیشتر می شود (سازه بلند تر میشود) اثر مودهای بالاتر بیشتر خواهد بود، بدین معنا که تشدید در پریود مربوط به مود دوم و یا سوم رخ خواهد داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974503 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.