بررسی تنش الاستیک در یک استوانه ی جداره ضخیم ساخته شده از مواد خواص گرادیانی دوبعدی با مدل ماده جدید

پیام:
چکیده:

در این مقاله تحلیل الاستیک تنش در یک استوانه ی جداره ضخیم با طول کوتاه و ساخته شده از مواد خواص گرادیانی دوبعدی که خواص مواد در آن بر اساس مدل موری - تاناکا ارائه شده، انجام شده است. بارهای اعمالی بر این استوانه به صورت فشار خارجی یا فشار داخلی بوده است و از روش المان محدود که المان های آن توابع درونیاب درجه سوم لاگرانژی دارند، برای حل مساله استفاده شده است. همچنین اعتبار سنجی مساله به کمک مقایسه با مساله ی ساده تری که تحلیل تنش به روش بدون مش پتروف-گلرکین در آن صورت گرفته، انجام پذیرفته است. با توجه به نتایج، مقادیر تنش بدست آمده در اثر فشار خارجی بیشتر از مقادیر تنش در اثر فشار داخلی می باشد. همچنین تنش موثر نرمال در راستای خط مرکزی شعاعی بر اساس توزیع درصد حجمی فاز فلزی با تغییر nz ، تغییرات چشمگیری دارد و تنش موثر نرمال در نقطه ی مرکزی دیواره ی استوانه با افزایش مقادیر nr زیاد می شود. در پایان، بیشینه تنش موثر نرمال برای تمامی درصد حجمی های ممکن روی دیواره ی استوانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کمترین مقدار برای بیشینه ی تنش موثر نرمال در هر دو حالت فشار داخلی و خارجی مربوط به nr برابر 20 و nz برابر 1/. می باشد. به عبارت دیگر دیواره ی سیلندر ساخته شده از سرامیک دوم (سیلیکون نیتراید) دارای کمترین مقدار تنش موثر نرمال خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.