تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه شقایق کوهی ((Glaucium flavum بر فعالیت سه آنزیم اکسیدو ردوکتاز کبدی و کلیوی موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان: یک گزارش کوتاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
گیاه شقایق کوهی دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشد، این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره گیاه شقایق کوهی بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی کبدی و کلیوی موش صحرایی دیابتی شده با آلوکسان صورت پذیرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل کنترل، دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوز 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم و دیابتی تیمار با داروی گلیبن کلامید با دوز 5 میکروگرم برکیلوگرم تقسیم شدند. تجویز خوراکی عصاره به مدت یک ماه پس از القاء دیابت ادامه یافت. در پایان سطوح فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) بافت کبد و کلیه، اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون واریانس یک طرفه انجام شد.
یافته ها
در بافت کبد و کلیه، فعالیت CAT و GPX در گروه تیمار 250 تفاوت معنی دار با گروه دیابتی داشت (001/0=P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، عصاره شقایق کوهی قادر به افزایش فعالیت آنزیم های اکسیدو ردوکتاز کبدی و کلیوی در موش های صحرایی مبتلا به دیابت ملیتوس می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 تا 200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974575 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!