اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش حل مساله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار، می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان کار دختر در سنین 12 تا 18 سال، که تحت پوشش مراکز و انجمن های خیریه آموزشی در سال تحصیلی 98 -97 در شهر تهران بودند، تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 30 نفر از این جامعه بود، که کمترین نمره را در پرسشنامه تاب آوری تحصیلی به دست آوردند. و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش تاب آوری تحصیلی، از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز(2004) استفاده گردید. پژوهش از نوع آزمایشی و با استفاده از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مساله اجتماعی بر اساس مدل دزوریلا و گلدفرید(1971) قرار گرفتند. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر مولفه های تاب آوری تحصیلی، تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد و نتایج نشان داد که آموزش حل مساله اجتماعی بر مولفه های جهت گیری مسئله محور و آینده نگری تاثیر دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
7 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974845 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!