اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر میزان خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر میزان خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس اول و دوم دوره اول متوسطه شهر سمنان در سال تحصیلی 98-97 بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و بعد از پر کردن رضایتنامه کتبی برای حضور در پژوهش؛ ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران را تکمیل نمودند. مداخله آزمایشی(آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون) فقط برای معلمین گروه آزمایش، طی 10 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر دارد و آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که آموزش این اثر در ابتدای فرایند آموزشی معلمان به آنها می تواند نسلی خودکارآمدتر و با اشتیاق تحصیلی بیشتری را تربیت کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974846 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!