کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم

پیام:
چکیده:
هدف مطالعه حاضر کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف (معلم و دانش آموز) و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم بود. بدین منظور میان 550 دانش آموز پایه هفتم که به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای دو مرحله ای انتخاب شده بودند پرسشنامه ی جهت گیری هدف میگلی و همکاران (2000)، و همچنین پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ (1997) را تکمیل نمودند و معلمان به سوالات مربوط به جهت گیری هدف معلم باتلر (2007) پاسخ دادند. مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی به منظور بررسی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جهت گیری هدف دارای اثر مستقیم معنادار بر عملکرد تحصیلی در هر دو سطح دانش آموز و کلاس بود و اثر کمک طلبی بر عملکرد تحصیلی نیز معنادار بوده است. پژوهش نشان داد که رابطه بین اهداف تسلطی با عملکرد ریاضی دانش آموزان مثبت و معنادار است و رابطه ی بین اهداف گرایش به عملکرد و اجتناب از عملکرد با عملکرد ریاضی دانش آموزان منفی و معنادار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
23 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974847 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!