اجتماع اکتشافی و یادگیری ادراک شده: یک مطالعه در محیط یادگیری ترکیبی

پیام:
چکیده:
الگوی اولیه اجتماع اکتشافی (COI) پیشنهاد می کند که حضور اجتماعی، حضور تدریس و حضور شناختی، سه بعد اساسی برای تجارب یادگیری موفقیت آمیز بویژه در محیط های یادگیری ترکیبی در آموزش عالی هستند. الگوی اجتماع اکتشافی و ابعاد آن بع عنوان یک الگوی آموزشی به محققان در بکارگیری یافته های تحقیقاتی در موقعیتهای عملی کمک می کنند. هدف اصلی این مطالعه کمی و از نوع توصیفی بررسی رابطه بین ابعاد اجتماع اکتشافی (حضور اجتماعی، حضور تدریس و حضور شناختی) و یادگیری ادراک شده بود، تعداد 150 دانشجوی شرکت کننده در دورههای ترکیبی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به یادگیری ادراک شده و همچنین ابعاد مدل اجتماع اکتشافی پرسشنامه های استاندارد شده بودند که در بین شرکت کنندگان توزیع شدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین ابعاد مختلف اجتماع اکتشافی و یادگیری ادراک شده ارتباط معناداری وجود دارد. علاوه بر این، مولفه حضور شناختی در مقایسه با دو بعد دیگر نقش پیش بینی کننده بیشتری برای یادگیری ادراکی دانشجویان دارد. به عبارت دیگر حضور شناختی در مقایسه با دو بعد دیگر بیشتر یادگیری ادراکی دانشجویان را پیش بینی می کند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!