مقایسه تاثیر باکتری های دارای توان پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پنتوسوس و لاکتوباسیلوس پلنتاروم بر میزان رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر، استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری به منظور ارتقای ایمنی زایی و مقاومت در برابر بیماری ها افزایش یافته است. در این تحقیق باکتری های با توان پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پنتوسوس و لاکتوباسیلوس پلنتاروم  (در دو گروه با سه تکرار) به مدت 60 روز به غذای ماهی های قزل آلای رنگین کمان اضافه شدند. ماهی های به غذای یک گروه از ماهی ها (با سه تکرار) که به عنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده بود پروبیوتیک افزوده نشد. در پایان دوره، ماهی های قزل آلای رنگین کمان از نظر میزان رشد و آنزیم های گوارشی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از 60 روز، ماهی هایی که در رژیم غذایی خود دارای پروبیوتیک بودند، افزایش معنی داری از نظر میزان رشد ویژه (SGR)، میزان کارآیی پروتئین (PER) و درصد افزایش وزن (BWG) نسبت به گروه شاهد نشان دادند (0/05>p). ضریب تبدیل غذایی (FCR) در گروه شاهد بالاتر از دو گروه دیگر بود و اختلاف معنی داری با آن ها داشت  (0/05>p). در پایان این دوره، میزان آنزیم های لیپاز، آمیلاز و تریپسین نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان دادند (0/05>p) ولی آلکالین فسفاتاز و پروتئاز اختلاف معنی داری نداشتند (0/05<p). از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که استفاده از باکتری های لاکتوباسیلوس پلنتاروم و لاکتوباسیلوس پنتوسوس می تواند تاثیر مشخصی در میزان رشد و افزایش آنزیم های گوارشی و کمک به هضم  اجزای غذایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
175 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!