اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
این آزمایش با هدف بررسی استفاده از کرم خاکی (Eisenia fetida) زنده به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات لاشه و تغییرات آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان طراحی شد. ماهیان با میانگین وزنی 58 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و هر یک با 3 تکرار  جایابی شدند. ماهی قزل آلا با سطوح مختلف صفر، 25، 50 و 75 درصد (شاهد، T1، T2 و T3) جیره غذایی (با احتساب 50% رطوبت) از کرم زنده به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش، عملکرد رشد و آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی بدن، عملکرد تغذیه و آنالیز آنزیم های گوارشی بدن انجام شد. مقایسه میانگین های بدست آمده از وزن نهایی، افزایش وزن، درصد رشد روزانه و نرخ رشد ویژه نشان از اختلاف معنی دار آماری بین تیمارهای آزمایشی بود. بیشترین مقدار وزن نهایی در تیمار T2 (69/0± 24/109 گرم) و کمترین آن در تیمار شاهد (21/1± 02/89 گرم) بدست آمد. مقدار پروتئین و چربی لاشه بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار آماری داشت. بیشترین مقدار پروتئین و چربی لاشه بترتیب در تیمار T2 و T1 برابر 29/0± 12/66 درصد و 07/0± 73/25 درصد بود. تفاوت آماری معنی داری در مقدار ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف آزمایشی وجود داشت. بطوری که کمترین آن در تیمار T2 (01/0± 50/1) و بیشترین آن در تیمار T3 (03/0± 95/1) بدست آمد. آنالیز آنزیم های گوارشی نشان داد که مقادیر آمیلاز، پروتئاز و لیپاز بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار آماری دارد. بیشترین مقادیر بدست آمده از آنها در تیمارT2 بترتیب برابر با 16/50± 67/732، 50/4± 33/79 و 05/3± 33/34 می باشد. کمترین مقدار این آنزیم ها در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده از 50 درصد کرم زنده به جای جیره پایه می تواند منجر به افزایش بهره وری غذایی و فعال شدن آنزیم های گوارشی و بهبود رشد و ترکیبات لاشه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975243 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!