تاثیر طرح تحول سلامت بر فرآیندهای اجرائی، ضوابط و مقررات سازمان های بیمه پایه سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
طرح تحول نظام سلامت از نخستین سال اجرا تا کنون تاثیرات متعددی بر رفتار عاملین نظام سلامت داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر طرح تحول بر فرآیندهای اجرائی، ضوابط و مقررات سازمان های بیمه پایه سلامت تدوین شد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تحلیل اسناد انجام شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد جزء به کل انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 11، تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و مدیران ارشد حوزه بیمه سلامت و روش انتخاب افراد، مبتنی بر هدف بود.
یافته ها
چهار موضوع و 11 تم شامل پوشش جمعیت، خدمات، هزینه خدمت، فرآیند تنظیم و رسیدگی به اسناد، فرآیند پرداخت مطالبات، تاثیر بسته های طرح تحول، تعاملات سازمان های بیمه گر با وزارت بهداشت و بیمارستان ها، قوانین و ضوابط، ساختارها و حجم کاری سازمان های بیمه به همراه 75 زیرتم شناسایی شد.
نتیجه گیری
تجربه کشور در اجرای طرح تحول نظام سلامت تشریح کرد که دسترسی اولیه به مراقبت های سلامتی در کشوری با سطح درآمد متوسط برای همه افراد هدفی دست یافتنی است، اگرچه همواره گمانه زنی هایی پیرامون پایداری و کمیت آن وجود دارد. اصلاحات اصلی در تامین مالی برنامه ها مستلزم تغییراتی است که نیازمند سرمایه گذاری دولتی و تعهد بلندمدت برای غلبه بر چالش ها می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
255 تا 265
لینک کوتاه:
magiran.com/p1976815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!