تاثیر پوشش چیتوزان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی انگور رقم فخری در طول دوره انبارداری

پیام:
چکیده:
در این تحقیق خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رئولوژیکی انگور فخری در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. انگور فخری پس از برداشت از باغات استان همدان با استفاده از پوشش چیتوزان در سه غلظت (5/0، 1 و 2 درصد) پوشش دهی شده و در دو دمای محیط و یخچال (4 درجه سانتی گراد) نگهداری شده است. در طول دوره نگهداری هر 5 روز یک بار خواص فیزیکی (افت وزن، درصد رطوبت و تغییرات شاخص رنگ)، خواص شیمیایی (pH و TSS)، خواص مکانیکی (نیروی بیشینه، نیروی شکست و مدول الاستیسیته) و خواص رئولوژیکی (زمان تنش آسایی و مقدار تنش آسایی) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده آن بود که اثرات اصلی دما، دوره نگهداری و پوشش چیتوزان و برخی از اثرات متقابل آن ها تاثیر معنی داری در سطح 1 درصد بر خواص فیزیکی و شیمیایی انگور فخری داشته اند. بیشترین افت وزن 66/10 درصد در نمونه پوشش دهی شده با چیتوزان 5/0 درصد نگهداری شده در دمای محیط اتفاق افتاد. کمترین میزان اختلاف رنگ برای نمونه های پوشش دهی شده با چیتوزان 2 درصد نگهداری شده در دمای یخچال مشاهده شد. کمترین نیروی بیشینه در آخرین روز دوره برای نمونه های شاهد نگهداری شده در دمای محیط بوده است. دوره نگهداری تاثیر معنی داری در سطح 1 درصد بر مدول الاستیسیته دارد درحالی که تاثیر پوشش بر این پارامتر معنی دار نبوده است. نتایج نشان دهنده آن بود که استفاده از پوشش چیتوزان تاثیر مستقیمی در افزایش زمان و مقدار تنش آسایی انگور فخری داشته است به نحوی که در طول دوره نگهداری کاهش هر دو پارامتر در نمونه های پوشش دهی شده نسبت به نمونه های شاهد کمتر بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977667 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!