تحلیل انرژی و اکسرژی سامانه ی گرمایش گلخانه مجهز به متمرکزکننده ی سهموی خطی و جمع کننده ی صفحه-تخت خورشیدی

پیام:
چکیده:
تغییرات درجه حرارت به طور قابل ملاحظه ای بر کیفیت و کمیت محصول تولید شده در گلخانه اثر می گذارد. از این رو، یکی از مهمترین نیازهای کشت گلخانه ای در فصل های سرد، سامانه ی تامین حرارت است. در تحقیق حاضر، یک سامانه ی ترکیبی گرمایش خورشیدی برای گلخانه، به صورت تئوری و تجربی، مورد بررسی قرار گرفت. سامانه ی مورد نظر دارای یک متمرکزکننده ی سهموی خطی، یک جمع کننده ی صفحه تخت خورشیدی و مخزن ذخیره حرارت بود. جمع کننده ی صفحه تخت در داخل گلخانه نصب شد تا در شب نقش تبادل حرارت ذخیره شده در مخزن، با محیط گلخانه را برعهده داشته باشد. تحلیل انرژی و اکسرژی سامانه انجام و معادلات به دست آمده با استفاده از داده های تجربی اعتبارسنجی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به معیارهای آماری ضریب همبستگی و ریشه ی میانگین مربعات خطا، داده های نظری با دقت قابل قبولی نتایج تجربی را پیش بینی کردند. افزایش دبی سیال عبوری در متمرکزکننده موجب افزایش دمای خروجی آن و کاهش دمای خروجی جمع کننده ی صفحه تخت شد. بیشترین بازده اکسرژی متمرکزکننده و جمع کننده ی صفحه تخت، به ترتیب در دبی های 5/1 و 5/0 کیلوگرم بر دقیقه به دست آمدند. در مجموع، بالاترین مقدار ذخیره انرژی در مخزن، در دبی سیال عبوری 5/0 کیلوگرم بر دقیقه مشاهده گردید. بنابراین، استفاده از این دبی جریان در متمرکزکننده، برای کار با سامانه ی مورد نظر، پیشنهاد گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
439 -453
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977674 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!