بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاندیدیازیس بیماری قارچی شایع است که به وسیله ی گونه های مختلف جنس کاندیدا ایجاد می شود و قسمت های مختلف بدن را درگیر می نماید. این عفونت ها با توجه به وضعیت سیستم ایمنی میزبان می تواند در حد مهلک پیش روند. به دنبال پیشرفت علم و اهمیت بخش سلامت در جوامع، استفاده از داروهای شیمیایی افزایش یافته است و با توجه به عوارض جانبی، قیمت بالا و مراحل پیچیده ی تولید داروهای شیمیایی، گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این مطالعه بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء برخی گونه های کاندیدا است.
مواد و روش ها
ابتدا عصاره متانولی ساقه و برگ گیاه رومکس آلوئولاتوس با روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ضد قارچی عصاره متانولی با روش انتشار در چاهک و MIC  تعیین شد. به منظور مقایسه مکانیسم اثر این گیاه با آمفوتریسین B، مقدار گلوکز با دستگاه اتوآنالیزور، سدیم و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتری و اسیدآمینه با روش HPLC در محیط حاوی عصاره گیاه و قارچ تعیین شد.
یافته ها
بیشترین قطر هاله عدم رشد مخمر کاندیدا توسط عصاره متانولی در غلظت 250 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سدیم، پتاسیم و گلوکز در گونه های مختلف کاندیدا بر اثر عصاره متانولی در مقایسه با آمفوتریسین B تغییر معناداری دارد. بیشترین اسیدآمینه های آزاد شده گلوتامین، تره اونین و آلانین بودند.
بحث و نتیجه گیری
 این عصاره گیاهی مکانیسم مشابهی با مکانیسم آمفوتریسین B دارد و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی با عوارض جانبی بالا شود. هرچند بررسی عوارض جانبی احتمالی گیاه باید انجام شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977763 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.