بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاندیدیازیس شایع ترین عفونت انسانی در جهان است که در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف جزء بیماری های خطرناک محسوب می شود و با توجه به مقاومت آن ها به داروهای ضدقارچی و عود مکرر و عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی، برای اولین بار خواص ضدقارچی بخش های مختلف گیاه Echium italicum در مقایسه با آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
پس از جمع آوری گیاه، شناسایی و خشک کردن آن، عصاره های آبی، ان-هگزانی و متانولی از بخش هوایی و ریشه گیاه به روش خیساندن تهیه شد. اثرات ضدقارچی غلظت های مختلف عصاره ها با استفاده از روش انتشار دیسک و MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد)، MFC(حداقل غلظت قارچ کشی) به روش میکرودایلوشن بررسی شد. آنتی بیوتیک نیستاتین و فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت، DMSO به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. داده ها توسط آزمون t تست و واریانس یک طرفه ANOVA آنالیز شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که عصاره های آبی، ان-هگزانی و متانولی بخش های مختلف گیاه E.italicum فعالیت ضدقارچی را بر علیه کاندیدا آلبیکنس نشان دادند به طوری که عصاره متانولی و ان-هگزانی ریشه در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر بیشتر از میانگین قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک نیستاتین برای کاندیدا آلبیکنس می باشد (05/0˂ P). کمترین میزان MIC و MFC مربوط به عصاره متانولی ریشه گیاه مذکور با مقدار مساویμg/μl 62/15 می باشد.
بحث و نتیجه گیری
 عصاره های این گیاه می تواند برای درمان عفونت های ناشی از کاندیدا آلبیکنس مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.