فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
مشکلات زناشویی و ناسازگاری میان زوجین لزوم مداخلات پیشگیرانه قبل از بحرانی شدن را، ضروری می سازد. در حوزه مشاوره و روان شناسی خانواده، رویکردهای گوناگون زوج درمانی، با هدف کاهش تعارض ها و آشفتگی های ارتباطی میان زوجین به وجود آمده است. هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی بود.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به صورت فراتحلیل صورت گرفت، از این رو با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع آوری تمام گزارش های پژوهشی که در فاصله سال های 1385 تا 1395 به ارزیابی زوج درمانی هیجان مدار پرداخته بودند، اقدام شد. از بین 33 پژوهش گردآوری شده، 10 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بوده اند و دارای اطلاعات آماری مناسب جهت استفاده در فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیست فراتحلیل استفاده شد. داده های حاصل از این 10 مطالعه با روش ترکیب اندازه اثر به روش» اشمیت و هانتز« مورد فراتحلیل و طبق جدول کوهن مورد تفسیر قرار گرفتند. تحلیل های آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد.
یافته ها
نتایج تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش» اشمیت و هانتز« مشخص کرد که زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوجین می تواند تاثیرگذار باشد. یافته ها نشان دادند میانگین اندازه اثر کلی پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر مشکلات زناشویی برای مدل اثرات ثابت برابر 31/1 و برای اثرات تصادفی برابر 39/1 است که هر دو در سطح(0001/0(p< معنی دار هستند. میزان اندازه اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوجین مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در سطح بالا ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این فراتحلیل، مداخلات زوج درمانی هیجان مدار برای کاهش مشکلات زناشویی زوجین تاثیر بالایی داشته است. این امر اهمیت استفاده از این رویکرد را در برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی در مورد مشکلات زناشویی نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977877 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!