مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به نقش مهم اخلاق در سازمان ها از جمله مراکز آموزشی و رسالت مربیان برای آموزش نسل های بعد، این پژوهش با هدف ارائه مدل علی شایستگی های اخلاقی در معلمان شهر شیراز انجام شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی همبستگی، 330 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای Gregory (1990 م.)، اخلاق حرفه ای، فردی و سازمانی قهرمانی (2010 م.)، رضایت شغلی Smith (1969 م.) سبک مدیریت (1982 م.) Salzman و Anderkolk، بیگانگی سازمانی صداقتی فرد (2007 م.)، عدالت سازمانی Niehoff و Moorman (1993 م.) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و به وسیله نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام گرفت.
یافته ها
متغیرهای رضایت شغلی، عدالت سازمانی، سبک مدیریت و بیگانگی سازمانی، علاقه به کار، مشارکت در کار، پشتکار جدیت، روابط سالم انسانی و عوامل فردی تاثیر معنی داری بر شایستگی های اخلاقی دبیران داشتند (p=0/01). 38 % از واریانس شایستگی های اخلاقی توسط متغیرهای برون زای نام برده تبیین گردیده و مدل علی شایستگی های اخلاقی معلمان از برازش خوبی برخوردار بود.
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که متغیرهای برون زا و با میانجی گری عوامل فردی بر شایستگی های اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار می گذارند. از آنجایی که رعایت رفتارهای اخلاقی در یک سازمان در قدم اول به میزان ارج گذاری به ارزش های اخلاقی در سیاست های کلی و اقدامات مدیریتی آن سازمان بستگی دارد، به مدیران مدارس توصیه می شود تا با اتخاذ تدابیر لازم زمینه مناسب برای بروز هنجارها و شایستگی های اخلاقی را فراهم نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977997 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!