بررسی مقایسه های خودپنداره دانشجویان رشته های مختلف شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری مامایی اهواز

پیام:
چکیده:
مفهوم خود یا خودپنداره یکی از جنبه های مهم شخصیتی هر فرد است. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت خودپنداره دانشجویان رشته های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اخواز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اهواز بود. 660 دانشجوی دارای ویژگی های ورود پرسشنامه ها را تکمیل کردند. ابزار گردآوری اطلاعات متشکل از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش خودپنداره راجرز بود. پرسشنامه خودپنداره راجرز یک پرسشنامه استاندارد می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 69/1 درصد دانشجویان مونث، میانگین سنی آن ها (3/5 ± 22/8) سال و 52 درصد آن ها در رشته پرستاری تحصیل می کردند. 40 درصد دانشجویان مورد مطالعه دارای خودپنداره منفی بود ند. پسرها خودپنداره بهتری نسبت به دخترها داشتند (P-valu=0/002). از میان رشته های تحصیلی، دانشجویان پرستاری از خودپنداره بهتری برخوردار بودند (P-value=0/014). دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودپنداره مثبت تری نسبت به دانشجویان دانشجویان کارشناسی داشتند (P-value=/000). با توجه به نتایج این مطالعه که نشان می دهد اکثریت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از خودپنداره منفی برخوردار بودند، توصیه می شود مشکلات روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی که در تحصیل و کار خود با استرس بالایی روبه رو هستند، ریشه یابی شده و راه کارهای مناسب و عملی برای رفع آن ها به کار گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978090 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!