ارزیابی توان پاسخگویی برنامه درسی رشته پرستاری :مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف ارزیابی توان پاسخگویی برنامه درسی رشته های علوم پزشکی : مطالعه موردی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. این یک پژوهش توصیفی_پیمایشی می باشد که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه اعضای اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند که مشارکت کردند. در این مطالعه داده ها بر اساس چارچوب ترک زاده و نکومند (2016) به صورت پرسش نامه و مصاحبه ساختارمند گردآوری شد. برای تحلیل داده های پژوهش علاوه بر میانگین و انحراف استاندارد از آزمون t استودنت و فریدمن استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، برنامه درسی رشته پرستاری به محیط پاسخگو بوده است (p<%5). همچنین برنامه درسی رشته پرستاری از لحاظ ابعاد مفهومی، ساختاری و عملکردی به محیط نیز پاسخگو بوده است (p<%5) و بعد عملکردی بیشترین مقدار و بعد مفهومی کمترین مقدار پاسخگویی را داشتند. به نظر می رسد از یک منظر اجتماعی، معناداری برنامه درسی در گرو پاسخگویی به محیط است و از این حیث برنامه درسی پرستاری در قلمرو پژوهش، معنادار ارزیابی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
254 -261
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978091 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!