بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گیاهی جنگل های بنه در استان فارس(مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه)

پیام:
چکیده:
مطالعات تنوع زیستی در جنگل تحقیقاتی بنه به مساحت9374 هکتار در جنوب غربی استان فارس و در محدوده طول جغرافیائی'30 º52 تا '40º52 و عرض جغرافیائیº 29 تا '15º 29 انجام شد. تعداد 72 خط نمونه به طول50 متر در این عرصه به صورت سیستماتیک تصادفی توزیع و نمونه برداری شد. در هر قطعه نمونه فهرست گونه های بوته ای، درختچه ای و درختی موجود تهیه و در نمونه برداری، فراوانی و تعداد آن ها برداشت گردید. محدوده موردنظر بر اساس پستی وبلندی منطقه با استفاده از نرم افزارArc GIS به طبقات مختلف شیب (در سه سطح کمتر از 10 درصد و 10 تا 30 درصد و بیش از 30 درصد)، جهات جغرافیایی (در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب) و ارتفاع از سطح دریا (در سه سطح کمتر از 1800 متر و 1800 تا 2000 متر و بیش از 2000 متر از سطح دریا) تقسیم گردید. شاخص های مختلف غنا، تنوع و یکنواختی با استفاده از نرم افزارPAST محاسبه و در طبقات یادشده باهم مقایسه شدند. بیش ترین تنوع و غنا در طبقه شیب بیش از 30 درصد مشاهده می گردد. بر اساس شاخص های بررسی شده طبقه شیب 10 تا 30 درصد دارای بالاترین یکنواختی است. جهت شمال از تنوع بیشتری نسبت به جهت های دیگر برخوردار است. شاخص های یکنواختی حاکی از یکنواختی بیشتر در جهت شرق هستند. شاخص غنا بیش ترین مقدار را برای جهت شمال نشان می دهد. بررسی شاخص های تنوع بین طبقات ارتفاعی در این منطقه نشان داد که تنوع، یکنواختی و غنا در طبقه ارتفاعی بیش از 2000 متر از سطح دریابیش از سایر طبقات ارتفاعی است. نتایج نشان داد که عوامل پستی وبلندی زمین به شکل تاثیرگذاری در تنوع گیاهی منطقه دخالت دارد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.