تاثیردو جدایه از قارچ Metarhizium anisopliae و نانو-قارچ Metarhizium anisopliae@Fe3O4 برای کنترل بید کلم

پیام:
چکیده:
بید کلم (Plutella xylostella L.) آفت مهم گیاهان تیره چلیپائیان (Brassicaceae) در ایران و جهان است. حشره ‏کش‏های شیمیایی نقش مهمی را در کنترل این آفت ایفا می‏کنند، اما آثار سوء استفاده از آن‏ها و همچنین وجود مقاومت قابل توجه آفت به طیف وسیعی از حشره ‏کش‏ها، موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل ایمن و سازگار با محیط زیست شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه‏های AM111 و AH112 از قارچ Metarhizium anisopliae و همچنین نانو-قارچ سنتز شده Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 روی لاروهای سن سوم بید کلم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. مقایسه سمیت نانو-قارچ و قارچ فرموله نشده حاکی از کاهش معنی‏ دار غلظت قارچ مورد استفاده در حالت فرموله شده آن بود، به طوری که غلظت کشنده در حالت نانو-قارچ 104 × 5/2 کنیدی در میلی لیتر بود که نشان از موثرتر بودن نانو-قارچ نسبت به حالت فرموله نشده آن در مقابل آفت است. بررسی مقایسه میانگین دورکنندگی نانو-قارچ با قارچ فرموله نشده در مقابل لاروهای سن سوم بید کلم، نشان داد که نانو-قارچ به طور معنی‏داری دور کنندگی بالاتری را ایجاد می‏کند به طوریکه میانگین دورکنندگی قارچ و نانو-قارچ برای لارو سن سوم آفت به ترتیب 69 و 66/74 درصد بود. همچنین در مطالعه آنزیمی، مقایسه فعالیت ویژه آنزیم پروتئاز Pr1 در pH بهینه (11=) در اثر فعالیت قارچ نشان داد که اختلاف معنی‏ دار آماری بین تیمار قارچ و شاهد وجود دارد و در تیمار قارچ فعالیت آنزیم بالاتر بود. میزان واحد فعالیت آنزیم ویژه پروتئاز  Pr1 در تیمارهای قارچ و شاهد به ترتیب 994/2 و 051/0 واحد آنزیمی در میلی‏گرم به دست آمد. نتایج ما نشان داد که نانو-قارچ در مقایسه با قارچ فرموله نشده دارای تاثیر بالاتری روی بید کلم بوده و Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 می‏تواند به عنوان ترکیبی جدید و موثر در مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
175 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978555 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!