استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی

پیام:
چکیده:
آب های زیرزمینی در نواحی ساحلی به عنوان منبع تامین کننده آب شرب از اهمیت زیادی برخوردار هستند. نقشه های آسیب پذیری آب زیرزمینی می توانند درراستای حفاظت از کیفیت منابع آب زیرزمینی استفاده شوند. از اینرو در این مطالعه، مدل GALDIT برای ارزیابی و تعیین نواحی آسیب پذیر در آبخوان ساحلی قره سو-گرگانرود نسبت به پیشروی آب شور به کار رفته است. مدل GALDITاز مدل های رتبه ای می باشد و در هر منطقه بایستی کالیبره شود. نوآوری این مطالعه استفاده از مدل Fuzzy logic به منظور اصلاح مدل GALDIT است. علاوه بر این وزن های این مدل، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اصلاح شد. سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای اعتبارسنجی نتایج استفاده گردید. نتایج ضریب همبستگی بین مدل Fuzzy-AHP و GALDIT-AHP با غلظت TDS به ترتیب 63/0 و 51/0 حاصل شد. در نتیجه مدل بهینه برای ناحیه مورد مطالعه مدلFuzzy-AHP می باشد. نقشه آسیب پذیری نهایی نشان داد که نواحی شمال غرب و غرب آبخوان آسیب پذیری زیاد به پیشروی آب شور دارند. مدل Fuzzy logic می تواند به عنوان روشی کارآمد جهت اصلاح مدل GALDIT به کار رود و به نتایج حاصل از آن اطمینان نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
314 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.