مقایسه ی پره گابالین با گاباپنتین در پیشگیری از درد حاد پس از ارتوپدی الکتیو فیکساسیون ساق پا

پیام:
چکیده:
مقدمه
مهار نشدن درد حاد پس از جراحی با عوارض حاد و مزمن گوناگونی همراه است. روش اداره چند جانبه برای بهبود درد پس از جراحی پیشنهاد می شود. پره گابالین و گاباپنتین آنالوگ گاماآمینوبوتیریک اسید (GABA)و دارای اثرات آنالژزیک روی درد حاد پس از جراحی بوده و عوارض جانبی کمی دارند.
هدف
ارزیابی پره گابالین با گاباپنتین در پیشگیری از درد حاد پس از جراحی ارتوپدی الکتیو فیکساسیون ساق پا
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سو کور در فاصله ی زمانی آذر 1393 تا فروردین 1394 در بیمارستان پورسینای شهر رشت انجام شد. 60 بیمار کاندید جراحی ارتوپدی ساق، با بی حسی نخاعی و انتخاب حروف P  یا G به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. برای گروه مداخله(p) پره گابالین خوراکی150میلی گرم، یک ساعت پیش از جراحی و برای گروهG))،گاباپنتین 300 میلی گرم، دو ساعت پیش ازجراحی تجویزشد. بیماران از نظر شدت درد بر پایه سنجه دیداری درد(VAS)  و میزان دریافت داروی مخدر، تهوع، استفراغ و سرگیجه در 12 ساعت پس ازجراحی بررسی شدند. در صورت معیار دیداری درد بالاتر از 3، مورفین وریدی1/0میلی گرم به ازای هرکیلوگرم تجویز شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری Chi_Square و(Repeated Measurement) استفاده شد.
نتایج
یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین بروز عوارض جانبی درد- تهوع- استفراغ- سرگیجه در دو گروه وجود نداشت(05/0P>). همچنین، نشان داده شد سیر تغییر شدت درد در مقاطع زمانی مختلف در هر دو گروه سیر کاهنده داشته است اما سیر تغییر شدت درد در برش های زمانی مختلف، در دو گروه بیماران دریافت کننده پره گابالین و گاباپنتین خوراکی با یکدیگر تفاوت آماری معنی دار نشان نداد. (22/0P= و 5/1F=)
نتیجه گیری
تجویز تک دوز 150 میلی گرم پره گابالین خوراکی یا 300 میلی گرم گاباپنتین یک ساعت پیش از جراحی ارتوپدی با بی حسی نخاعی به طور مشابه سبب کاهش درد پس از جراحی و در نتیجه کاهش نیاز به داروی مخدر می شود و پیرو آن عوارضی مانند تهوع و استفراغ نیز کمتر می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978986 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!