بررسی تاثیر شوری روی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و کشت درون شیشه ای گیاه هالوفیت Salicornia europaea

پیام:
چکیده:
گیاه سالیکورنیا اروپایی یک گیاه یک ساله و با هالوفیتی بالا از خانوادهChenopodiaceae  است که به عنوان یک گیاه روغنی در کشت با آب دریا مدنظر می باشد. این آزمایش با هدف بررسی میزان تحمل شوری و نیز دست یابی به تیمار هورمونی بهینه جهت باززایی اندام هوایی انجام شد. بذرهای گونه S. europaea پس از شستشو و ضدعفونی در شرایط کنترل شده نوری و دمایی در پنج سطح شوری صفر، 100، 200، 400 و 600 میلی مولار با نمک کلرید سدیم در گلدان های حاوی خاک استریل و ورمی کمپوست به مدت 30 روز کشت گردیدند و آزمون های درصدجوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاه، وزن تر و خشک گیاه و محتوای آب نسبی انجام شد. برای بررسی کشت درون شیشه ای از جوانه نوک ساقه نمونه برداری و در محیط پایه MS با غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد BA و NAA در غلظت شوری صفر و 100 میلی مولار تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی کشت گردید و سپس میزان باززایی اندام هوایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که شوری بالا در جوانی زنی گیاه سالیکورنیا تاثیر کمی دارد و باقی صفات نیز دلالت بر تحمل شوری تا سطوح نسبتا زیاد داشت و نشان از توانایی بالای گیاه در سازگاری با شوری بود. در کشت درون شیشه ای نتایج القا ساقه دهی نشان داد اکثر تیمارهای هورمونی به همراه نمک 100 میلی مولار نسبت به شرایط بدون شوری از رشد و باززایی بهتری بهره مند بودند. افزایش هورمون دلیلی بر باززایی بهتر نبود بلکه باید نسبت مناسبی از هورمون ها را برای ساقه دهی استفاده کرد که در این آزمایش بهترین نسبت ممکن برای ساقه دهی ترکیب 100 میلی مولار NaCl + 5/0 میلی گرم در لیتر BA + 5/0 میلی گرم در لیتر NAA بود که با درصد باززایی 67/66 بیشترین باززایی را به همراه داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979700 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.