نقش دینداری، خانواده گرایی، رسانه های نوین و بازاندیشی مدرن در نگرش به فرزندآوری در زنان و مردان متاهل 49-18 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
به باور جامعه شناسان، بخشی از تغییر و تحولات خانوادگی در ایران محصول تغییر نگرش های افراد است. یکی از این تغییرات، تغییر ارزش فرزند و فرزندآوری است. از آنجایی که نگرش ها، باورها وارزش های افراد در تمایلات و رفتار فرزندآوری آنها تاثیرگذارند، پژوهش حاضر درصدد مطالعه برخی از عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر نگرش به فرزندآوری در بین زنان و مرد متاهل است.
مواد و روش کار
 این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، بر روی زنان و مردان متاهل 49-18 سال شهر تبریز انجام گرفت. 415 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته نگرش به فرزندآوری، دینداری، خانواده گرایی و بازاندیشی مدرن بود. داده ها با استفاده از آزمون های متناسب (T و F، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) تحلیل شدند.
یافته ها
وفق نتایج نگرش به فرزندآوری زنان و مردان تفاوت معنادار نداشت. اما نگرش به فرزندآوری در بین افراد با تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی مختلف با هم تفاوت معنادار داشت.
بین خانواده گرایی و دینداری با نگرش به فرزندآوری همبستگی مستقیمی وجود داشت و بین بازاندیشی مدرن، میزان استفاده از اینترنت و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نگرش به فرزندآوری همبستگی معنادار معکوس وجود داشت. همچنین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی پژوهش توانسته اند 40 درصد از واریانس نگرش به فرزندآوری مشارکت کنندگان را تبیین کنند.
بحث و نتیجه گیری
برای ایجاد نگرش مثبت به فرزند و فرزندآوری در بین خانواده های ایرانی باید به نقش عواملی چون خانواده گرایی و دینداری توجه نمود و برای تقویت آنها برنامه ریزی و سیاستگذاری نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979980 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!