بررسی عوامل تعیین کننده رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی تقلبی

پیام:
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تعیین کننده رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی تقلبی بود. تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، مردم منطقه 6 شهر تهران بودند. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه چادری و همکاران (2014) بود؛ که روایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن 86/0= α به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرونف، آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره در سطح 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل قیمت،کسب موقعیت و رفتار خرید در قصد خرید محصول ورزشی تقلبی اثر دارد و آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان به آن ارتباطی با قصد خرید ندارد. در نتیجه با شرایط اقتصادی فعلی و تعیین عامل قیمت به عنوان موثرترین متغیر در قصد خرید محصولات تقلبی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980017 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.