بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396

پیام:
چکیده:
پیش زمینه
زندگی حرفه ای با مجموعه ای از مقررات و قوانین به هم آمیخته است، از نظر قانونی رضایت آگاهانه برای درمان، یک ابزار مدیریت ریسک بوده که نشان دهنده مسئولیت پذیری فرد مسئول می باشد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا در میان جامعه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران میزان آگاهی و نگرششان را در مورد رضایت آگاهانه بررسی نماییم
روش کار
این مطالعه مقطعی توسط پرسشنامه خود ساخته، نگرش و آگاهی 100 دستیار فیلد جراحی و داخلی را مورد سنجش قرار داد. یافته های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSSآنالیز شده است.
یافته ها
میانگین سنی دستیاران 30.7 سال بود، 45 درصد از آنها در فیلد جراحی و بقیه در فیلد داخلی به تحصیل مشغول بودند. با افزایش یا کاهش سالهای تحصیل دستیاران میزان آگاهی و نگرش آنها هیچ تغییری نکرده بود .14 درصد رزیدنت ها نگرش کامل و 41 درصد اصلا نگرش نداشته اند و 27 درصد آگاهی کامل و 36 درصد اصلا آگاهی نداشته اند. میزان نگرش و آگاهی دستیاران با متغیرهای سن ،جنس،سابقه کار،straight بودن یا نبودن،سال تحصیلی،سابقه وجودشکایت و فیلد تحصیلی(داخلی و جراحی) ارتباط معناداری نداشت اما آگاهی دستیاران با رشته تحصیلی آنها رابطه معناداری داشت(04/0 : P)
نتیجه گیری
به نظر می رسد بایستی برای افزایش دانش و آگاهی دستیاران ،در سیاست های آموزشی بیمارستانهای آموزشی در مورد رضایت آگاهانه خصوصا در رشته های فیلد جراحی اصلاحاتی صورت گیرد .
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.