تاثیر صابون روغن نارگیل و عصاره فرآوری شده فلفل قرمز در مقایسه با کنه کش پروپارژیت روی کنه انجیر،Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard، در شرایط صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کنه تارتن انجیر، Acari:(Tetranychidae) Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard یکی از مهم ترین آفات درختان انجیر در ایران و بسیاری از مناطق جهان میباشد. این آفت موجب ریزش برگ ها شده و خسارت قابل توجهی به بار می آورد. به طوری که کشاورزان هر ساله برای کنترل جمعیت این آفت از سموم شیمیایی مختلفی استفاده می کنند. با توجه به مصرف تازه خوری میوه انجیر و در راستای تولید محصول سالم و توسعه مصرف آفت کش های غیر شیمیایی، تاثیر غلظت های 1500 و 2000 پی پی ام آفت کش حاوی صابون روغن نارگیل (پالیزین®)، عصاره فرآوری شده فلفل قرمز (تنداکسیر®)، کنه کش پروپارژیت (اومایت®) با غلظت 1000 پی پی ام، آب پاشی و شاهد (بدون محلول پاشی) در شهرستان بردسکن، در سال های 1394 و 1395 انجام شد. محلول پاشیدر هر سال در اوایل مرداد اجرا و نمونه برداری از برگ در زمان های یک روز قبل از محلول پاشی و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از محلول پاشی انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر مرگ و میر مراحل مختلف زیستی کنه تارتن انجیر، بین تیمارهای مورد آزمایش و در زمان های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد ترکیبات گیاهی از جمله عصاره فرآوری شده فلفل قرمز در مقایسه با کنه کش پروپارژیت به طور معنی داری موجب کاهش بیشتر جمعیت کنه انجیر شد.همچنین میانگین درصد تلفات تیمار عصاره فرآوری شده فلفل قرمز، روی مراحل مختلف رشدی آفت شامل تخم، لارو و مرحله پوره و بالغ، در زمان 3 روز بعد از محلول پاشی به ترتیب، 0/99، 1/98 و 2/90 درصد در سال اول و 0/98، 4/94 و 2/96 درصد در سال دوم بود و در زمان 28 روز پس از محلول پاشی به ترتیب، 9/97، 6/97 و 6/91 درصد در سال اول و 4/98، 7/97 و 3/97 درصد در سال دوم بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، محلول پاشی درختان انجیر با حشره کش حاوی عصاره فرآوری شده فلفل قرمز (تنداکسیر®)، با غلظت 2000 پی پی ام، برای کنترل خسارت کنه انجیر می تواند توصیه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980669 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!