ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نماتدهای سیستی غلات یکی از عوامل زنده تهدیدکننده تولید گندم مخصوصا در شرایط دیم و استرس های ناشی از خشکی در بیشتر کشورهای تولیدکننده گندم در جهان به شمار می روند. از بین گونه های نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi  گونه غالب و شایع در مزارع غلات ایران است. در این مطالعه واکنش ژنوتیپ های رایج گندم نان شامل چندین رقم و لاین نسبت به H. filipjevi در شرایط گلخانه، برمبنای روش ارایه شده جهت غربالگری ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کنترل شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ارقام بک کراس روشن با میانگین جمعیت 2/30 و سیلور استار با میانگین جمعیت 8/6 سیست و ماده بالغ، به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین جمعیت را به خود اختصاص دادند. تجزیه خوشه ایداده ها، کلیه ژنوتیپ ها را در چهار گروه تقسیم بندی نمود. سه رقم بک کراس روشن، پیشتاز و پیشگام با توجه به بالاتر بودن میانگین تعداد سیست های موجود در خاک و ریشه نسبت به رقم حساس بزوستایا (شاهد حساس) به عنوان ژنوتیپ های بسیار حساس (HS) گروه بندی شدند. ارقام مهدوی، بم، دنا، بهار، سیوند، افق، ارگ و بزوستایا در گروه ژنوتیپ های حساس (S) قرار گرفتند. ژنوتیپ های روشن، الوند، پارسی، ES-93-95 و مرودشت به عنوان ژنوتیپ های نسبتا حساس (MS) و ژنوتیپ های سیروان، M-90-9 و M-90-7 به همراه ژنوتیپ سیلور استار (شاهد نسبتا مقاوم)، در گروه ژنوتیپ های نسبتا مقاوم (MR) قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980671 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!