تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور)

پیام:
چکیده:
هدف
در الگوی حکمروایی خوب با مشارکت وسیع مردم، افزایش خوداتکایی، تکثرگرایی، همکاری بین کنش گران، واگذاری قدرت به سطوح محلی می تواند کلید حل معمای توسعه کالبدی روستایی، افزایش سطح کیفی سکونتگاه ها و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد روستاهای پایدار باشد. دراین چارچوب، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت کالبدی سکونتگاه های روستایی است.
روش
از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. پس از اعمال فرمول کوکران، 192 پرسشنامه تهیه شده است. جامعه مورد مطالعه 13 روستا از روستاهای دارای دهیار و شورای شهرستان نیشابور می باشد. به منظور سنجش هدف و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و فن مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  smart plsاستفاده شده است. از این رو پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی می باشد.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس آزمون تی تک نمونه ای هم حکمروایی خوب روستایی و کالبد سکونتگاه های روستایی منطقه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. همچنین براساس آزمون پیرسون مشخص شد که در 7 روستای خانلق، سرچاه، بشنیج، مبارکه، بحرودی، حسین آباد و میرآباد ارتباط بین حکمروایی و کیفیت کالبدی سکونتگاه های روستایی معنادار شد و نتایج مدل pls نیز بیانگر این می باشد که حکمروایی خوب روستایی به میزان 62 درصد بر بهبود کیفیت کالبدی سکونتگاه های روستایی تاثیر دارد.
راه کارهای عملی
آگاه سازی و آموزش مردم در زمینه نحوه اصولی ساخت وساز در روستاها، تلاش مدیران محلی به منظور جذب همکاری سازمان های مربوطه برای بهبود وضعیت کیفیت کالبدی سکونتگاه های روستایی، ایجاد زمینه مناسب برای جذب مشارکت آگاهانه مردم در بهبود وضعیت کالبدی، ایجاد هماهنگی و تعامل بین شوراهای اسلامی و دهیار برای رفع مشکلات کالبدی در روستا از جمله پیشنهاداتی می باشد که می تواند در بهبود عملکرد حکمروایی خوب در راستای دست یابی به افزایش کیفیت کالبدی سکونتگا ه های روستایی موثر باشد.
ارزش و اصالت
 این مطالعه از جهت تمرکز بر تاثیر حکمروایی خوب روستایی بر افزایش کیفیت کالبدی سکونتگاه های روستایی دارای نوآوری می باشد. در واقع در این پژوهش برای هریک از این دومتغیر شاخص های مجزایی درنظر گرفته شده و به بررسی ارتباط بین آن ها پرداخته شده است.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
145 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980711 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.