تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق خصوصیات تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکودگیری گله گوسفند مغانی در طول یک چرخه تولید سالانه برای شناسایی عملکرد صفات و تجزیه و تحلیل اقتصادی دو سیستم  پرورشی روستایی و عشایری در استان اردبیل مورد استفاده قرار گرفت. به منظور برآورد ارزش اقتصادی صفات، مدل هایی که توصیف کننده شرایط تولیدی و تولیدمثلی در سطح پرورش گوسفند نژاد مغانی در سیستم روستایی و عشایری باشد تشکیل و ارزش های اقتصادی صفات با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه گردید. اثر افزایش یک واحد تغییر در میانگین صفات بر درآمدها و هزینه های سیستم های تولید و در نتیجه ارزش اقتصادی نشان داد که در هر دو سیستم در صورت افزایش میانگین صفات نرخ زنده مانی میش، میزان آبستنی، تعداد دفعات زایش در سال، وزن پشم و وزن شیر باعث افزایش درآمد و درصورت افزایش میانگین وزن جایگزین باعث افزایش هزینه و درنهایت کاهش درآمد می گردد. در روش پرورش عشایری و روستایی  ضرایب اقتصادی نسبی همه صفات به جز صفت وزن جایگزین مشابه با اکثر تحقیقات صورت گرفته مثبت برآورد گردید. آنالیز اقتصادی سیستم نشان داد که در شرایط روستایی درآمدها، هزینه ها و سود حاصل به ازای هر راس میش در سال به ترتیب 3864702/32، 3293308/57 ،571393/75 ریال در شرایط عشایری درآمدها، هزینه ها و سود سیستم به ترتیب 8134659/38 ، 11072563/71 و 2937904/33 ریال برآورد گردید. به منظور بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی، آنالیز حساسیت انجام گردید. تحلیل هزینه و فایده به ازای هر راس میش مولد تحت سیستم روستایی انجام شد و بیش ترین سهم هزینه مربوط به هزینه کارگری و بیش ترین سهم درآمد مربوط به فروش وزن زنده بره ها بود. درحالی که در گوسفندان تحت سیستم عشایری، بیش ترین هزینه مربوط به هزینه تغذیه و بیش ترین درآمد مربوط به وزن زنده هنگام فروش بود. هم چنین برای بررسی تغییرات عوامل موثر بر بهره وری اقتصادی به عنوان شاخص عملکرد گله برخی از پارامترهای مدل به میزان 50 درصد در جهت مثبت و منفی تغییر داده شد  نتایج  نشان داد که  در صورت تغییر صفات نرخ زنده مانی میش، میزان آبستنی و وزن شیر در جهت مثبت شاخص بهره وری افزایش و درصورت افزایش وزن جایگزین در جهت مثبت شاخص بهره وری کاهش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980932 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!