رشد و مرگ و میر میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) در دریاچه سد بوستان جنوب شرق دریای خزر

پیام:
چکیده:
میگوی آب شیرین شرقی (Macrobrachium nipponense) یک گونه غیربومی بوده که به طور وسیع در حوضه خزر جنوبی پراکنش دارد. این تحقیق جهت مطالعه ویژگی های رشد و مرگ و میر در منطقه سد بوستان در جنوب شرق دریای خزر بر روی مجموع 860 میگو در طی بهمن 1394 الی مهر 1395 صورت گرفت. نسبت جنسی نر به ماده 1/11: 1 برآورد گردید. دامنه طول کل و وزن در این میگو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 74/94-11/70 میلی متر و 4/51-0/04 گرم به دست آمد. فراوانی میگو و وزن در ماه های مختلف، متفاوت و اختلاف معنی دار بود (0/05>p). میانگین طول و وزن در میگوهای نر (میانگین طول کل 40/24 میلی متر و وزن 0/81 گرم،0/05>p) کم تر از ماده ها (میانگین طول کل 41/70 میلی متر و وزن 1/01 گرم، 0/05>p) بود. ارتباط طول و وزن بین نرها و ماده ها در سد بوستان معنی دار و هر دو جنس دارای رشد ایزومتریک به دست آمد. پیراسنجه های رشد در نرها (میلی متر) 86/63=∞K= 0/79 ,L و در ماده ها (میلی متر) 76=∞K =1,L به دست آمد. مرگ و میر طبیعی نرها 1/08 و در ماده ها 1/17 محاسبه شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد سد بوستان محیط مناسبی برای زندگی و رشد این میگو فراهم می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
451 -460
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.