بررسی نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه قشری هسته اکومبنس بر تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش در موش صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
تصمیم گیری هزینه- سود یکی از مدل های تصمیم گیری می باشد که در آن حیوان با ارزیابی هزینه (تلاش یا تاخیر) به سود نهایی (پاداش) دست پیدا می کند. نقش نواحی مختلف مغزی از قبیل: هسته اکومبنس در این فرآیند به اثبات رسیده است. ارکسین یک نوروپپتید می باشد که به صورت عمده توسط نورون های ناحیه هیپوتالاموس جانبی تولید می شود و نورون های تولیدکننده ارکسین، آکسون خود را به سراسر مغز از جمله هسته اکومبنس ارسال می کنند. هسته اکومبنس ناحیه ای در سیستم عصبی است که در تنظیم تصمیم گیری بر اساس تلاش نقش دارد و گیرنده ارکسین نوع یک در سراسر این هسته موجود می باشد. اعمال فیزیولوژیکی متفاوتی از جمله اعمال شناختی و پاداش برای ارکسین نشان داده شده است. از آن جایی که اطلاعات محدودی در این موضوع وجود دارد، هدف از این مطالعه تعییین اثربخشی گیرنده ارکسین نوع یک، در ناحیه قشری هسته اکومبنس در تصمیم گیری بر اساس تلاش می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق برای بررسی تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش، از T-maze استفاده شد و اثر آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع 1 (SB334867) در سه دوز (30,100,300 nM/0.5µl DMSO) در ناحیه قشر هسته اکومبنس بررسی شد.
نتایج
آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک در دوز 300 nM/0.5µl DMSO در قشر هسته اکومبنس نسبت به گروه کنترل، به طور معناداری درصد انتخاب های پرزحمت را کاهش داد (0/01<P).
نتیجه گیری
آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک روی ترجیح حیوان برای انتخاب عبور از مانع و رسیدن به پاداش بیشتر اثر می گذارد و حیوان پاداش کمتر، بدون هیچ مانع و تلاشی را انتخاب می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981176 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!