بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی بسیار حائز اهمیت است و پای بندی به درمان، عامل مهمی جهت کنترل بهتر بیماری تلقی می شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان بود.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن را بیماران مبتلا به بیماری های آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان بهشتی کاشان در نیمه اول 1396 تشکیل می دادند. 250 بیمار که معیارهای ورود را داشتند، با روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ‏ی محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با تبعیت دارویی و پرسشنامه ارزیابی کننده تبعیت دارویی موریسکی بود. جهت تحلیل داده ها ابتدا اطلاعات وارد نرم افزار SPSS و سپس با استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
نتایج نشان داد میزان تبعیت دارویی 58 درصد از بیماران در حد متوسط و 4/36 درصد در حد ضعیف بود و تنها 6/5 درصد از بیماران از تبعیت بالا در رژیم دارویی خود برخوردار بوده اند. میزان تبعیت دارویی با تحصیلات (0/007=P)، تشخیص بیماری (0/008=P)، وابسته بودن به دیگران (0/001=P)، وجود مشکلات حسی (شنوایی- بینایی) (0/002=P)، مشکلات شناختی (حافظه) (0/016= P) و نگرانی از عوارض دارو (0/001 =P) رابطه معناداری داشت.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده میزان تبعیت دارویی بیماران مورد مطالعه اکثرا در حد ضعیف تا متوسط بوده و تبعیت بیماران از رژیم دارویی با برخی از عوامل مرتبط بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.