بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی با استئوآرتریت زانو؛ نتیجه یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل خطر قلبی و سندرم متابولیک در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی که به روش نمونه گیری دردسترس، در یک بیمارستان دانشگاهی در سال 1396 انجام شد، از بین بیماران مراجعه کننده بر اساس علائم بالینی، معاینه بالینی و شواهد رادیوگرافی، تعداد 100 نفر مبتلا به استئوآرتریت زانو و از بین همراهان و افراد مبتلا به بیماری های عضلانی یا شکستگی، تعداد 100 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. متغیرهای جنس، دیابت شیرین، فشار خون، کلسترول بالا، شاخص توده بدنی، دور کمر و سندروم متابولیک در دو گروه بررسی شدند.
نتایج
فراوانی جنس زن، کلسترول بالا و سندرم متابولیک، در گروه استئوآرتریت به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P). میانگین دور کمر در گروه استئوآرتریت، به طور معنی داری بیشتر از گروه بدون استئوآرتریت بود (0/05>P). بین جنس زن (2/45OR=)، سندرم متابولیک (1/85=OR)، کلسترول بالا (1/77=OR)، کشیدن سیگار (0/35=OR) و دور کمر (1/3=OR)، با استئوآرتریت ارتباط معنی داری گزارش شد. بعد از کنترل جنسیت؛ سندرم متابولیک، کلسترول بالا و دور کمر، معنی دار باقی ماند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده ی ارتباط بین بعضی از ریسک فاکتورهای قلبی مثل کلسترول بالا، سندرم متابولیک و چاقی مرکزی با استئوآرتریت باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981184 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!