مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
در دهه های اخیر، تلاش هایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونی کننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کم تر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونی کننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونی کنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
پس ازاعمال چهارماده ضدعفونی کننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیش ترین اثرضدعفونی کنندگی بود (05/0< P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنی دار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش می یابد.
استنتاج
 نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیش تر مواد شیمیایی در مدت زمان کم تر نسبت به مواد طبیعی می باشد ولی در زمان طولانی تر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981201 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.